جمعه 11 تیر 1395
دفتر مرکزی حراست

آرش شهرکی کیا

مشاور مدیر عامل و مدیرکل دفتر مرکزی حراست

تلفن : 88704053
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

Email: arash.shahraki@postbank.ir

سید مجتبی موسوی
معاون دفتر مرکزی حراست

تلفن : 88704053
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

 Email:  info@postbank.ir


 محمد رضا محرابی
معاون دفتر مرکزی حراست

تلفن : 88704053
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

 Email:  info@postbank.ir