یکشنبه 7 شهریور 1395
مدیریت امور حراست

آرش شهرکی کیا

مشاور مدیر عامل و مدیرامور حراست

تلفن : 81563001
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

Email: arash.shahraki@postbank.ir

سید مجتبی موسوی
معاون حفاظت  و اسناد حراست

تلفن : 81563001
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

 Email:  info@postbank.ir


 محمد رضا محرابی
معاون حفاظت فیزیکی حراست

تلفن : 81563006
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

 Email:  info@postbank.ir