پنجشنبه 7 مرداد 1395
مدیریت امور حراست

آرش شهرکی کیا

مشاور مدیر عامل و مدیرامور حراست

تلفن : 88704053
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

Email: arash.shahraki@postbank.ir

سید مجتبی موسوی
معاون امور حراست

تلفن : 88704053
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

 Email:  info@postbank.ir


 محمد رضا محرابی
معاون امور حراست

تلفن : 88704053
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

 Email:  info@postbank.ir