دفتر مرکزی حراست

آرش شهرکی کیا

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

تلفن : 88704053
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

Email: arash.shahraki@postbank.ir

مهرداد بختیاری

معاون دفتر مرکزی حراست

تلفن : 88704053
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی کوچه عرفان شماره 26

Email: mehrdad.bakhtiari@postbank.ir