پنجشنبه 4 شهریور 1395
اعضای هیات مدیره


محمود حسن زاده
رئیس هیات مدیره
نشانی: خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
تلفن:88540087
نمابر:88540022
پست الکترونیک: hasanzadeh@postbank.ir

خسرو فرحی
مدیرعامل وعضو هیأت مدیره
نشانی: خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
تلفن:88502024
نمابر:88540022
پست الکترونیک: farahi@postbank.ir


غلامحسین صباغی
عضو هیأت مدیره
نشانی: خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
تلفن: 88540550
نمابر:88540022
پست الکترونیک: sabaghi@postbank.ir
 محمد حسین مهرانی اردبیلی
عضو هیأت مدیره
 احتشام فلاح فر
عضو هیأت مدیره
 نشانی: خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره 229
 نشانی : خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره229