اعضای هیات مدیره
  محمود حسن‌زاده
عضو و رئیس هیات مدیره
نشانی: خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
تلفن:88540087
نمابر:88540022
پست الکترونیک: hasanzadeh@postbank.ir

 

  غلامحسین صباغی
عضو هیأت مدیره
نشانی: خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
تلفن: 88540550
نمابر:88540022
پست الکترونیک: sabaghi@postbank.ir
  علی نعمتی
عضو هیأت مدیره
نشانی: خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
تلفن: 88502028
نمابر: 88540022
پست الکترونیک: nemati@postbank.ir
    فریبرز شعبانیان
نایب رئیس هیأت مدیره
نشانی: خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
تلفن: 88505888
نمابر: 88540022
پست الکترونیک: shabanian@postbank.ir