سیدرحمان حسین پور

رئیس اداره کل روابط عمومی

تلفن :81564049

نمابر :88708875

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 229-طبقه چهارم

پست الکترونیک :rahman.hosseinpour@postbank.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی

فیروز رحیمی

معاون اداره کل روابط عمومی

تلفن :81564049

نمابر :81564019

نشانی :تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 229-طبقه چهارم

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی