اعضای هیات مدیره

بهزاد شیری

مدیرعامل وعضو هیأت مدیره
نشانی: خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
تلفن:88502024
نمابر:88540022
پست الکترونیک: behzad.shiri@postbank.ir
 
غلامحسین صباغی

عضو هیأت مدیره
نشانی: خیابان شهید مطهری بعد از سرافراز شماره 229
تلفن: 88540550
نمابر:88540022
پست الکترونیک: sabaghi@postbank.ir
     
               

                                          احتشام فلاح فر

                                                      عضو هیأت مدیره 
                  نشانی : خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره 229  
                                 تلفن: 81564074   
                                 نمابر: 81564089
                 پست الکترونیک: Ehtesham.Fallahfar@postbank.ir 
 

محمد حسین مهرانی اردبیلی

عضو هیأت مدیره
نشانی : خیابان مطهری بعد از سرافراز شماره229
تلفن: 81505855
نمابر: 88540088
پست الکترونیک:Hossein.Mehrani@postbank.ir