اطلاعات ستاد خبری مرکز حراست وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
سامانه پیام گیر صوتی (صندوق صوتی) : 88117777
سامانه ارسال پیامک: 6001919
نمابر: 88117330
صندوق پستی 333/16315
پست الکترونیک مدیریت امور: 
news@ict.gov.ir