null دومین جلسه شورای  راهبری توسعه مدیریت  پست بانک ایران در سال ۱۴۰۰ ، به ریاست دکتر بهزاد شیری مدیر عامل بانک و با حضور اعضاء برگزار شد


به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ، در این جلسه که روز شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد ، در خصوص برنامه چهارم کمیته سرمایه انسانی با عنوان گزارش وضعیت نیروی انسانی بانک منتهی به دی ماه سال جاری و با هدف کاهش متوسط سن مدیران و انطباق حداقل ۶۰ درصد مدیران فعلی حرفه ای با شایستگی مدیریت عمومی بحث و بررسی شد.
 همچنین در ادامه جلسه ،  برنامه نهم کمیته بهره وری با عنوان دستیابی به سهم ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل ارتقاء بهره وری و کاهش ۱۵ درصدی هزینه های دولت در نظام اداری در راستای ارتقای کیفیت خدمات بحث و بررسی شد و در خصوص اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری راهکارهای پیشنهادی ارائه شد.