null اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد؛ تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران بخشنامه «تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه» را به تمام شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، برطبق بخشنامه 00/343872 مورخ 1400/11/23 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع « تخصیص و هدایت موثرمنابع بانکی» بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، حداقل ٥٠ درصد از منابع سپرده ای تجهیز شده در هر منطقه را به اعطای تسهیلات در همان منطقه اختصاص دهند.
براساس این بخشنامه، انتقال منابع سپرده ای در هر منطقه به سایر مناطق با توجیه عدم امکان تخصیص منابع سپرده ای به همان منطقه، در صورت اختصاص ٥٠ درصد از منابع سپرده ای به همان منطقه امکان پذیر خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به مجموع سپرده‌های آنها در همان منطقه کمتر از ٥٠ درصد باشد، موظف هستند این نسبت را به حداقل ٥٠ درصد ارتقا دهند.