null آقای خد ارحمی:باید به سمت طراحی آموزش های نوین گام برد اریم

اولین سمینار رابطان و کارشناسان آموزشی استان ها با حضور آقای خد ارحمی عضو هیئت مد یره و رئیس اد اره کل آموزش، تحقیق، توسعه و بررسی های اقتصاد ی برگزار شد .

اولین سمینار رابطان و کارشناسان آموزشی استان ها با حضور آقای خد ارحمی عضو هیئت مد یره و رئیس اد اره کل آموزش، تحقیق، توسعه و بررسی های اقتصاد ی برگزار شد . به گزارش اد اره کل روابط عمومی، د ر این همایش د و روزه، آقای خد ارحمی با اشاره به موقعیت مالی ممتاز مناسب بانک گفت: پست بانک د ر طی د و سال گذشته و به خصوص سال 86 فرایند تبد یل شد ن به بانک را طی کرد ه است به طوری که تمام مجوزها را اخذ و آخرین مجوزی که تکمیل کنند ه فعالیت بانکی بود را نیز د ر حوزه ارزی از بانک مرکزی د ریافت کرد ه است. وی د ر اد امه افزود : د ر حال حاضر طبقه بند ی شعب انجام و حد ود 70 شعبه بانک نیز مستقل شد ه است و نتیجه تمام اقد امات، سود آوری سال گذشته بانک را د ر پی د اشته است . عضو هیئت مد یره ،آموزش را جزط، جد ا نشد نی فعالیت های بانک عنوان کرد واظهار داشت: مد یران بانک برای آموزش نقش ویژه و متفاوتی قائل هستند که اگر این نقش خوب ایفا شود آثارش د ر عرصه خد مات د هی کارکنان به مشتریان نمود می یابد . آقای خد ارحمی با اشاره به شعار توانمند سازی شعب د ر سال گذشته و شعار سال جاری بانک گفت: توانمند سازی قابل تزریق نیست بلکه با آموزش می توان از ویژگی های نیروی انسانی استفاد ه کرد و مجموعه موفقی را به وجود آورد. عضو هیئت مد یره اظهار د اشت: د نیای امروز د نیای رقابت و تغییرات سریع است و باید برای پاسخگویی به نیاز مشتریان با این تغییرات هماهنگ و هم سو باشیم و تنها با آموزش به این هدف می رسیم. وی د ر پایان آموزش را یک جاد ه د وطرفه د انست که تباد ل اطلاعات بین استاد و د انشجو برای موفقیت لازم است و برای پیشرفت باید به سمت آموزش های نوین گام برد اریم تا به انتقال د انش به همکاران کمک کنیم. د ر اد امه این مراسم، خانم امیرحسینی رئیس اد اره کل د فتر تحقیق، توسعه،آموزش و بررسی های اقتصاد ی با عنوان اینکه برای همکاران 100 نفر ساعت آموزش د اشته ایم افزود : د ر سیستم بانکی به صورت نرمال 60 نفر ساعت آموزش د ر طی سال انجام می شود ولی د ر پست بانک ایران کارکنان ساعت های بیشتری آموزش د ید ه اند که این نشان می د هد ما باید فاصله خود را با نظام بانکی هرچه سریع تر کم کنیم. وی د ر اد امه با اشاره به آموزش ویژه رؤسای شعب د ر سال گذشته گفت: امسال برای کارکنان ستاد ی و مشاغل مختلف کلاس آموزشی د اریم تا بتوانیم مشکلات مد یریت های شعب را حل کنیم. خانم امیر حسینی د ر پایان تئکید کرد : کار بزرگ سال جاری، آموزش شش هزار نفر از کارگزاران د فاتر خد مات ارتباطی است که با تمام مشکلات موجب ارتقاط، سطح خد مات و د رآمد بانک می شود . کارگزاران این د فاتر برای ارائه خد مات نیاز به ایجاد انگیزه د ارند که با آموزش می توانیم انگیزه لازم را د ر آنها ایجاد کنیم.