null اداره کل امور بین الملل پست بانک ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید

اداره کل امور بین الملل پست بانک ایران آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید هیات وزیران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران بانک ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس مصوبه شماره 35381/ ت 58155 ه مورخ 1401/03/07 هیات وزیران، تسهیلات گیرندگانی که سهم الشرکه ( آورده متقاضی) خود را قبل از تاریخ 1391/07/04 به بانک عامل پرداخت و گشایش اعتبار اسنادی آن تا قبل از تاریخ یاد شده انجام شده باشد، وجه اسناد حمل موضوع اعتبار اسنادی مربوط به دلیل تحریم های بین المللی تا قبل از ابلاغ قانون پرداخت شده باشد نیز مشمول استفاده از آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.
 بر اساس این گزارش، این تبصره به عنوان بند ( الف) ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 58955/ت2080 ه مورخ 1394/05/11 و اصلاحات بعدی آن و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الحاق شده است.