null دکتر بهزاد شیری: مهمترین دستاورد پست بانک ایران استمرار سوددهی در دوره های متوالی بوده است

دکتربهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به رشد 111 درصدی سود این بانک در هفت ماهه سال 1400 اظهار داشت: مهمترین دستاورد این بانک استمرار سوددهی در دوره های متوالی بوده است، بطوریکه سود این بانک در هفت ماهه سال 1399 مبلغ دو هزار و 519 میلیارد ریال بوده که هم اکنون با رشد 111درصدی به مبلغ 5 هزار و 308 میلیارد ریال در هفت ماهه سالجاری رسیده است.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی اظهار داشت: سود هر سهم پست بانک ایران در مهر ماه سال گذشته 779 ریال بوده است که با رشد 111درصدی، این مقدار در مهرماه سالجار به 1642 ریال افزایش یافته است. 
مدیرعامل پست بانک ایران در ادامه با اشاره به رشد 63 درصدی درآمدهای بانک در هفت ماهه سال 1400 و افزایش آن به 25 هزار میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: رشد مستمر درآمدهای بانک نشان دهنده چشم انداز روشن برای این بانک است. 
وی با اشاره به ترکیب درآمدهای بانک تصریح کرد: حدود سه چهارم درآمدهای بانک، به مبلغ 18هزار و 823 میلیارد ریال مشاع و یک چهارم آن به مبلغ 6 هزار و 329 میلیارد ریال غیرمشاع است و این نشان دهنده آن است که بانک از درآمدهای مشاع به سمت درآمدهای غیرمشاع در حال حرکت است. 
شیری درخصوص مجموع هزینه های پست بانک ایران منتهی به مهرماه سال 1400 گفت: مجموع هزینه های بانک در مدت مذکور 19/4 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 53 درصد افزایش یافته است و نکته مهم در این راستا پیشی گرفتن رشد درآمدها نسبت به رشد هزینه های بانک می باشد که سوددهی بانک را در پی داشته است. 
مدیرعامل بانک در پایان افزود: سهم هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی پست بانک ایران در هفت ماهه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب با مبالغ هزار 12 و 641 میلیارد ریال و 6 هزار و 815 میلیارد ریال به 65 و 35 درصد رسیده است.