null رونمایی از سامانه اطلاع رسانی "باجه‌ی من" پست بانک ایران

محمد نصیری دهقان رییس اداره کل تامین و نظارت بر سامانه های نرم افزاری پست بانک ایران در تشریح این سامانه گفت: سامانه اطلاع رسانی باجه‌ی من، براساس دستور دکتر بهزاد شیری مدیرعامل بانک و با همت همکاران اداره کل تامین نظارت بر سامانه‌های نرم افزاری تهیه و نگارش شده که سطوح دسترسی آن در فاز اول دراختیار باجه های بانکی روستایی پنج استان اصفهان، خراسان رضوی، زنجان، قزوین و سمنان به تعداد 1260باجه قرار گرفت ودسترسی مذکور حداکثر ظرف ده روز آینده دراختیار تمامی باجه‌ها قرار می‌گیرد.
نصیری دهقان گفت: باجه ها از طریق سامانه مذکور می توانند گزارش‌ها مربوط به منابع و ترکیب آن را به صورت روزانه وگزارشات مربوط به کارمزد و ترکیب آن را به صورت ماهانه مشاهده و مورد استفاده قراردهند.
شایان ذکر است: دسترسی به سامانه مذکور از طریق اینترنت به آدرس  https://oib.postbank.ir امکان پذیر می باشد.