null دکتر شیری به سمت عضو هیأت مدیره بانک سپه منصوب شد

دکتر بهزاد شیری به سمت عضو هیأت مدیره بانک سپه منصوب شد.

دکتر بهزاد شیری به سمت عضو هیأت مدیره بانک سپه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران دکتر شیری دارای دکترای اقتصاد و رئیس اداره کل اعتبارات و سرمایه گذاری پست بانک ایران بود.