null بخشنامه اخذ کد سیاح برای جلوگیری از افتتاح حساب های مازاد به شعب و باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران ابلاغ شد

بخشنامه تاکید بر اخذ کد سیاح در هنگام افتتاح حساب برای جلوگیری از افتتاح حساب‌های مازاد، به شعب و باجه‌های بانکی روستایی پست بانک ایران ابلاغ شد.

طی بخشنامه شماره 00/217/ب مورخ 1400/10/26 معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران بر اساس بخشنامه شماره 1399/113684 مورخ 1400/1/27 معاونت بانک مرکزی ج.ا.ایران، تمامی شعب و باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران می‌بایست نسبت به اخذ کد سیاح در هنگام افتتاح حساب سپرده برای جلوگیری از افتتاح حساب‌های مازاد از سامانه سیاح بانک مرکزی به‌صورت آنلاین اقدام نمایند.

بر این اساس تمامی شعب مکلفند؛ در هنگام افتتاح حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه پس انداز و کوتاه مدت عادی علاوه بر اخذ کد سیاح آنلاین از سامانه بانک مرکزی، سامانه بنکو نسبت به کنترل مضاعف حساب‌های مازاد این سپرده‌ها اقدام نمایند، لذا افتتاح حساب مازاد و فاقد کد سیاح از این نوع سپرده‌ها به هر نحو از تاریخ راه‌اندازی کد سیاح آنلاین (ابتدای سال جاری ) برای مشتریان حقیقی مجاز نبوده وتخلف محسوب می‌شود.

همچنین در سامانه سیاح بانک مرکزی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با دسته چک و حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با کارت،  یک نوع حساب (جاری ) محسوب می‌شود، لذا افتتاح هر دو حساب مذکور برای یک شخص حقیقی مجاز نبوده و مازاد تلقی می‌شود و شعب می‌بایست تا راه‌اندازی کنترل مضاعف توسط سامانه بنکو برای سپرده‌های جاری از افتتاح حساب  مازاد خوداری نمایند.

از اینرو افتتاح حساب مازاد از تاریخ راه‌اندازی کد سیاح آنلاین از این نوع سپرده برای اشخاصی که دارای یک فقره حساب جاری (با دسته چک یا صرفا با کارت ) نزد بانک می‌باشد به هر نحو مجاز نبوده و تخلف محسوب می‌شود.

گفتنی است: در راستای اعمال محدودیت افتتاح حساب مازاد از تاریخ 1399/3/1، با توجه به ماده ۱۹ از فصل چهارم (سایر الزامات ) بخشنامه شماره 96/165650 مورخ 1396/5/30 بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه داخلی شماره ۲۷-۱/۰۲۱۴/ب مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ موضوع ابلاغ "دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد" که اشعار می‌دارد "هر موسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک فقره حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک برای هر شخص حقیقی نمی‌باشد، از اینرو تمامی شعب و باجه‌های بانکی روستایی پست بانک ایران همچنان مکلفند در هنگام افتتاح حساب برای مشتریان نسبت به حسن اجرای این مهم نظارت لازم را داشته باشند.