ضمانت نامه های ریالی
عقد ضمان یا ضمانت‌نامه عبارت است از عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری می‌باشد.
پست‌بانک در هر موردی که منع قانونی نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام می‌نماید. بدین معنا که بنا به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی و در قبال اخذ وثیقه(سفته، برات، کالا، مستقلات، اوراق بهادار و ...)، پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان و موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به عهده مشتریان می‌باشد، را ضمانت می‌نماید.
به موجب این ضمانت‌نامه‌ها پست‌بانک متعهد می‌گردد معادل وجه ضمانت‌نامه را به محض اولین مطالبه کتبی یا درخواست ذینفع بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا پرداخت نماید.شعب پست‌بانک ضمانت‌نامه‌های مشروحه ذیل را صادر می‌نمایند:
- شرکت در مناقصه یا مزایده
- حسن اجرای تعهدات
- استرداد حسن انجام کار
- پیش پرداخت
- استرداد پیش پرداخت
- کسور وجه الضمان
- گمرکی ترخیص کالا و اتومبیل