قبول وصول چک
تمامی شعب پست‌بانک ایران در سراسر کشور، چک‌های اشخاص را قبول و وصول می‌کنند. ضمناً‌ دارندگان چک تمامی بانک‌ها می‌توانند با مراجعه به شعب پست‌بانک ایران چک را واگذار و درخواست نمایند وجه آن را پس از وصول به وی پرداخت و یا به حساب اعلامی نزد پست‌بانک ایران واریز شود. از ویژگی‌های سرویس مذکور اینکه چک مربوط به تمامی بانک‌ها در شعب پست‌بانک ایران قابل وصول است و چک‌های شهری و بین‌شهری در سراسر کشور به ترتیب به مدت زمان 3 الی 5 روز وصول می‌شوند. شرکتها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند در صورت عقد قرارداد و بهره‌مندی از امکانات گسترده پست‌بانک ایران، حقوق کارکنان خود را به سهولت پرداخت کنند.