چک بانکی
چک بانکی یا چک تضمین شده عبارت است از چکی که بنا به درخواست مشتریان توسط شعب پست‌بانک عهده سایر شعب پست‌بانک یا شعب سایر بانک‌ها (و بالعکس) صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک عامل (صادر کننده ) تضمین می‌گردد.
فراخوان زيرسيستم