قبوض مصرفی

دریافت وجوه قبوض مصرفی

در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و تسهیل در امر دریافت وجوه، پستبانک ایران به نمایندگی از سازمانهای ذیربط اقدام به ارایه خدمت قبول و دریافت وجوه تمامی قبوض سازمانها مینماید. با ارائهی این خدمت تمامی مشتریان میتوانند قبل از انقضای آخرین مهلت پرداخت با یکی از روشهای ذیل، نسبت به پرداخت وجوه قبوض مصرفی و همچنین قبوض جرائم راهنمایی و رانندگی خود اقدام کنند:

دستگاه خودپرداز (ATM) اینترنت بانک همراه بانک

تلفنبانک دستگاه کارتخوان (POS)

دستگاه وب کیوسک دستگاه کارتخوان (POS شعبه‌ای‌ ) موبایل بانک ا بارکدخوان از طریق تمامی درگاه‌های بانک