بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
مقالات
بازاریابی علمی در بانکداری ایران با رویکرد مشتری مداری 
 
کامران کیانی

مشتری مداری 
 

ویژگیهای نوین مدیران شعب: مبتنی بر مدیریت دانش 
 
سیده بی بی سکینه اسحاق زاده

بهره وری و کنترل کیفیت یک فرصت ، یک ضرورت 
 
شهنام زندیه

بانکداری اجتماعی و پست بانک 
 
علی میرزایی پور- سید حسین ابطحی

تشخیص عوامل پیش برنده استقرار نظام مدیریت مشارکتی در پست بانک ایران (علی نعمتی- عضو هیأت مدیره پست بانک ایران) 
 
-
-

روستایی ICT فرم ارائه تجارب موفق در زمینه 
 
-
-

تجربه ارائه خدمات پست بانک ایران در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT ) ( روستایی 
 
-
-

نقش دفاتر خدمات بانکی پست‌بانک ایران در توسعه روستاها 
 
-
فیروز رحیمی

نگاهی به گزینش 
 
-
-

بررسی میزان اثربخشی تبلیغات پست بانک در میان مشتریان خود در شهر تهران 
 
-
علی میرزایی پور

طرح راهبردی به منظورتوسعه کانال های ارائه خدمات در پست بانک ایران 
 
-
محمود افضلی

نقش فناوری اطلاعات در انتخاب نیروی انسانی برتر 
 
-
رسول زندی

شاخصهای جهاد اقتصادی در پست بانک ایران 
 
-
فیروز رحیمی

نگاهی به نظام پیشنهادات 
 
-
صدیقه کبیریان

شناسایی عوامل موثر بر توسعه فعالیت های دفاترفناوری اطلاعات روستایی(ICT) در استان خراسان رضوی 
 
-
مهرآبادی - گلکاری
  -- [آرشيو]