اعتبارات اسنادی

آشنایی با اعتبارت اسنادی و نحوه گشایش آن

اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یاتوصیفی ، که دربرگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است.

مهمترین اعتبارات اسنادری قابل گشایش توسط بانک

-         اعتبارات اسنادی دیداری

-         اعتبارات اسنادی مدت دار

-         اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس)

-         اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بلند مدت (فاینانس)

 

نحوه گشایش اعتبار اسنادی 

مراجعه متقاضی به شعب بانک و ارائه درخواست گشایش اعتبار اسنادی به بانک و ارائه مدارک زیر به متقاضی جهت تکمیل و عودت به شعبه:

-          فرم درج مشخصات متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و خدمات اعتباری اشخاص حقیقی

-          فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی

-          فرم تعهدنامه ورود و ترخیص کالای خریداری شده

-          فرم تعهدنامه قبول نوسانات نرخ ارز در سررسید پرداخت اعتبار

-          گواهی مشخصات کامل نمایندگی فروش خارجی در ایران

-          فهرست مدارک مورد نیاز بانک

 

1-      تکمیل و ارائه فرمهای دریافتی از شعبه به همراه مدارک مرحله پذیرش

2-      مطالعه و تکمیل فرمها، ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شرکت و تهیه مدارک مرحله پذیرش

3-      افتتاح حساب جاری قرض الحسنه توسط متقاضی نزد شعب بانک در صورت نداشتن حساب جاری

4-      بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک :

             

            - در صوت عدم تصویب تقاضا: اطلاع کتبی موضوع به متقاضی

            - در صورت تصویب تقاضا: ارسال پرونده تکمیل شده متقاضی به رکن اعتباری مربوطه مطابق با قوانین بانک

5-      تامین وثایق، ارائه مدارک مرحله انعقاد قرارداد و انعقاد قرارداد حقوقی با او

6-      گشایش اعتبار اسنادی خارجی- ارزی به نفع فروشنده/ذینفع و اطلاع آن از طریق سوئیفت یا سایر مسیرهای ارتباطی مورد تایید پست بانک به بانک کارگزار فروشنده و از آن طریق به به فروشنده/ذینفع

7-      تحویل اعلامیه قبولی فروشنده مبنی بر پذیرش اعتبار ابلاغ شده به وی و شرایط مندرج در آن به متقاضی توسط بانک.

8-      فروشنده پس از آماده شدن کالا/خدمات، اقدام به ارائه اسناد ذیربط به بانک معامله کننده و از آن طریق به بانک می نماید.

9-      در صورت عدم وجود مغایرت در اسناد دریافتی، بسته به نوع L/C دریافت وجه اسناد /تضمین پرداخت وجه اسناد از متقاضی و ارائه اسناد به او جهت ترخیص کالا