ضمانتنامه های ارزی

آشنایی ضمانت نامه های ارزی

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل بازگشت بانک برای پرداخت مبلغ مورد ضمانت در صورت عدم انجام قرارداد توسط شخص ثالث . ضمانت نامه ها به دو دسته ضمانت نامه های وارداتی و صادراتی تقسیم می شوند.  

انواع ضمانت نامه های وارداتی متقابل و قابل صدور توسط پست بانک ایران

- حسن انجام کار

- پیش پرداخت

- شرکت در مناقصه

- استرداد کسور وجه الضمان

- حقوق و عوارض گمرکی

و سایر انواع ضمانت های مجاز