مشتری‌گرامی به آگاهی می‌رساند؛ نحوه محاسبه سود سپرده‌ شما براساس فرمول ذیل انجام می‌باشد:

 

فرمول محاسبه سود سپرده یک‌ساله:

 


* ملاک تعلق سود به هر سپرده‌ای حداقل مانده آن طی یک روز کامل می‌باشد(مثلاً اگر مانده سپرده شما در تاریخ 24 خردادماه 10000000ریال باشد و همان روز مبلغ 2000000ریال دیگر به آن واریز گردد در آن روز فقط به مبلغ اولیه سود تعلق می‌گیرد و به مبلغ مازاد از فردای آن روز سود تعلق خواهد گرفت)

* روزی که به حساب سپرده شما مبلغی واریز و یا روزی که مبلغی از آن برداشت می‌شود صرفا به حداقل مانده آن سود تعلق می‌گیرد(مثلاً اگر در روز 26 خردادماه مبلغی به حساب شما واریز و در 31 همان ماه مبلغی برداشت شود فقط به حداقل مانده آن در روزهای 27، 28، 29 و 30‌ ماه یعنی فقط 4 روز سود تعلق می‌گیرد)

* زمان واریز سود سپرده‌ها، اولین روز هرماه بوده ودرصورت انسداد سپرده در هر روزی، سود تعلق گرفته به سپرده همان روز محاسبه و به مشتری پرداخت می‌شود.

* درصورت تقلیل مبلغ و یا مدت زمان سپرده یک‌ساله، نحوه محاسبه سود آن با نرخ 10درصد (کوتاه‌مدت عادی) خواهد بود.

 
 
ریالی
نوع محاسبه سود:
-
محاسبه
نوع سپرده
مبلغ:
ماهیانه روزانه
 
 
ارزی
نوع محاسبه سود:
-
محاسبه
نوع سپرده
مبلغ:
ماهیانه روزانه