اداره کل امور کارکنان


وحید اصفهانی
رییس اداره کل سرمایه انسانی و رفاه

تلفن : 81561147-88706778
فکس : 88704051
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام-نبش کوچه عرفان -شماره 1
Email:vahid.esfahani@Postbank.ir

 
 
 
حسین گدازی
معاون اداره کل امور کارکنان

تلفن : 81561147-88706778
فکس : 88704051
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام -نبش کوچه عرفان- شماره 1
Email: hosein.godazi@postbank.ir

 
 
بابک  روشنی
معاون رفاه و پرداخت های پرسنلی
 
تلفن : 81561147-88706778
فکس: 88704051
آدرس: تهران - خیابان مطهری- خیابان قائم مقام -کوچه عرفان  -شماره 1
Email:babak.roshani@Postbank.ir