سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اداره کل توسعه بانکداری الکترونیک
اسماعیل عسگری
رئیس اداره کل توسعه بانکداری الکترونیک

تلفن :81561143-88702774
فکس :81561174
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان -شماره 23
Email: e.asgari@postbank.ir
محمد نصیری دهقان
معاون اداره کل توسعه بانکداری الکترونیک

تلفن :81561143
فکس :81561174
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email: mohamad.nasiri@postbank.ir