اداره کل توسعه بانکداری الکترونیک


اسماعیل عسگری
رئیس اداره کل توسعه بانکداری الکترونیک

تلفن : 81561143-88702774
فکس : 81561174
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان -شماره 23
Email:e.asgari@postbank.irمحمد نصیری دهقان
معاون اداره کل توسعه بانکداری الکترونیک


تلفن : 81561143
فکس : 81561174
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email: mohamad.nasiri@postbank.ir