سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اداره کل امنیت و تأمین زیرساخت
امید قاسمی پناه
رئیس اداره کل امنیت و تأمین زیرساخت

تلفن :81561075-88706053
فکس :88709917
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی -نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email: Omid.Ghasemi@postbank.ir
شهرام آسترکی
معاون اداره کل امنیت و تأمین زیرساخت

تلفن :81561075-88706053
فکس :88709917
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی -نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email: shahram.astaraki@postbank.ir