اداره کل امنیت و تأمین زیرساخت
 
امید قاسمی پناه
رئیس اداره کل امنیت و تأمین زیرساخت

تلفن : 81561075-88706053
فکس : 88709917
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی -نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email: Omid.Ghasemi@postbank.ir
 
 
شهرام آسترکی
معاون اداره کل امنیت و تأمین زیرساخت

تلفن : 81561075-88706053
فکس : 88709917
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی -نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email: shahram.astaraki@postbank.ir