یکشنبه 3 شهریور 1398
استان آذربایجان شرقی
اسماعیل صادقی
مدیر شعب استان آذربایجان شرقی

تلفن: 4-35261992-041
فکس : 35261769-041
آدرس :تبریزـ خیابان جمهوری ـ نرسیده به تقاطع فلسطین
 کدپستی 5134613499
پست الکترونیک:
esmaeil.sadeghi@Postbank.ir