یکشنبه 3 شهریور 1398
استان خراسان شمالی


محمود کریم پور


مدیر شعب استان خراسان شمالی

دفتر مدیرکل: 32234033-058
فکس: 32234033-058

آدرس: بجنورد – خیابان طالقانی چهارراه شریعتی ساختمان پست بانک ایران
کدپستی: 9415813544
پست الکترونیک: