یکشنبه 27 مرداد 1398
استان خراسان جنوبی

علیرضا بینا

سرپرست شعب استان خراسان جنوبی

 
تلفن: 32449025- 056
فکس: 32435381-056
آدرس: بیرجند – بلوار پاسداران - تقاطع شهید محلاتی -
کدپستی: 9718616453
                                     
پست الکترونیک :