یکشنبه 3 شهریور 1398
مديريت محتوا


فاتح ملایی
مدیریت شعب استان کردستان

تلفن: 33176900 و 33176901-087
فکس: 33176902-087
آدرس: خیابان امام – روبروی مرکز پیش دانشگاهی امام
کدپستی: 6613915435

پست الکترونیک :
Fateh.Mollaee@postbank.ir