بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
مديريت محتوا

فرشید تولایی مقدم

مدیریت شعب استان همدان


دفتر مدیرکل :32518185-081
فکس :32518178-081
کدپستی :65166
آدرس :همدان – بلوار خواجه رشید جنب اداره گاز ساختمان پست بانک ایران
پست الکترونیکی: Farshid.Tavalaee@postbank.ir