یکشنبه 3 شهریور 1398
مديريت محتوا

فرشید تولایی مقدم
مدیریت شعب استان همدان

دفتر مدیرکل: 32518185-081
فکس: 32518178-081
آدرس: همدان – بلوار خواجه رشید جنب اداره گاز ساختمان پست بانک ایران
کدپستی: 65166
پست الکترونیک :
Farshid.Tavalaee@postbank.ir