اداره کل حسابرسی داخلی
 جعفر خانی

رییس اداره کل حسابرسی داخلی

تلفن: 81564048
فکس:81564057

 آدرس : تهران- خیابان شهید مطهری -بعد از سرافراز- شماره 229

Email: info@postbank.ir


 

رمضان ابراهیمی

معاون اداره کل حسابرسی داخلی

تلفن : 81564048
فکس:81564057

آدرس : تهران- خیابان شهید مطهری -بعد از سرافراز- شماره229

Email: ramezan.ebrahimi@Postbank.ir