بانک توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستائی کشور
نسخه آزمایشی
نشریه داخلی شماره 207
تاریخ: 1398/07/24
عنوان: نشریه داخلی شماره 207