نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1397/12/15
موضوع: آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 4-97 (مدیریت شعب منطقه یک تهران)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1397/12/23
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1397/12/26
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1397/12/27
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

                                              آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 4-97

                                                        (مدیریت شعب منطقه یک تهران)

      پست بانک ایران درنظر دارد تعداد 45 رقبه املاک تملیکی و مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی برمبنای قیمت کارشناسی به صورت نقد واقساط به شماره فراخوان 2097001593000005 فروش برساند.متقاضیان جهت شرکت در مزایده صرفا" به آدرس www.setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

 

*مهلت بازدید: ازساعت 8 الی 14 مورخ 97/12/16تاپایان وقت اداری روز سه شنبه 97/12/21

*مهلت ارائه پیشنهاد: ازساعت 8 الی 19 مورخ 97/12/26تاپایان وقت اداری روز یکشنبه 97/12/26

* زمان بازگشایی پاکت ها: روز دو شنبه  97/12/27ساعت 8 صبح

*زمان اعلام برنده روز دو شنبه 27/12/97 ساعت 8:30 صبح

 

شرایط فروش املاک

*صددرصد نقد (املاک تهران)

*20درصدنقد الباقی اقساط36 ماه با احتساب سود 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار

*پرداخت هزینه چاپ و نشر آگهی و هزینه کارشناسی ملک ازسوی کرشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده/برندگان مزایده می باشد(بدیهی است پیشنهاد دهندگان نقدی نسبت به پیشنهاددهندگان نقدواقساط اولویت خواهند داشت).

*حداکثر مهلت پرداخت مبلغ پیشنهادی (20درصد) 10 روز می باشد.

*سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه ملک عرضه شده در مزایده می باشد که متقاضی شرکت در مزایده مبلغ مذکور را به حساب قرض الحسنه جاری 04142010027791235601 بنام مدیریت شعب منطقه یک در یکی از شعب پست بانک واریز و فیش واریزی را اسکن و به همراه سایر مستندات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل فیش واریزی را در مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس تهران، خیابان انقلاب،پایین تر از میدان فردوسی روبروی خیابان نجات الهی کوچه کندوان مدیریت شعب منطقه یک ، کمیسیون معاملات طبقه دوم تحویل نمایند.(ضمنا" تائید اصالت هویت متقاضی توسط مراکز تعیین شده در سامانه تدارکات دولت الزامی است)

          *کلیه املاک باوضع موجود بفروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ، تخلیه بعهده خریدار می باشد.

          *علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های زیر تماس بگیرند:

          مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021 مدیریت شعب منطقه یک 81562723

         *اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.

         *اولویت در پیشنهاد نقد و یا اقساط با قیمت بیشتر و در صورت تساوی با قیمت نقدی میباشد.

         *املاک به صورت مجتمع اولویت با متقاضی خرید یکجا میباشد.