نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/02/07
موضوع: آگهی مزایده عمومی مدیریت شعب استان خوزستان
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/02/19
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/02/31
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/03/02
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده: مدیریت شعب استان خوزستان

با با توجه به اینکه این مدیریت به استناد صورتجلسه شماره 500/130/با مورخ 22/03/97 کمیسیون معاملات بانک ، تصمیم گرفته است تعداد 5 فقره از املاک تملیکی خود به شرح جدول زیر را از طریق مزایده به فروش برساند ، لذا بدینوسیله شرایط و مهلت های تعیین شده زیر جهت برگزاری مزایده تصویب گردید.

شرایط فروش املاک مورد مزایده :

* الف : صد در صد نقدی ( اولویت با فروش نقد می باشد )

* ب : 20 درصد نقد الباقی اقساط 36 ماهه با احتساب سود 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار

 

شرایط کلی :  

*اولویت با پیشنهاد خرید نقدی می باشد و یا اقساط با قیمت بیشتر و در صورت تساوی با قیمت نقدی می باشد .

*املاک به صورت مجتمع اولویت با متقاضی خرید یکجا می باشد .

*کلیه املاک با وضع موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ، تخلیه به عهده خریدار می باشد .

*پرداخت هزینه چاپ و نشر آگهی و هزینه کارشناسی ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده/برندگان مزایده می باشد.

*سپرده شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه ملک عرضه شده در مزایده می باشد که متقاضی شرکت در مزایده باید مبلغ مذکور را به حساب شماره 2000221420846592 و شبا 330220200022142084659002 ir بنام خزانه سرپرستی پست بانک خوزستان نزد بانک توسعه تعاون ایران شعبه مرکزی اهواز  واریز و فیش واریزی را به همراه سایر اسناد مزایده تحویل کمیسیون معاملات بانک نماید.  

*متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ 150.000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب قرض الحسنه بانک به شماره یاد شده واریز و فیش واریزی را به همراه سایر اسناد مزایده تحویل کمیسیون معاملات بانک نمایند و اسکن فیش واریزی به همراه سایر مدارک و مستندات متقاضی شرکت در مزایده را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد .

*رعایت مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی است .

 

 

برنامه زمانی برگزاری مزایده فروش املاک تملیکی  :

*انتشار آگهی نوبت اول روز شنبه مورخ 7/2/98 در روزنامه نور خوزستان

*انتشار آگهی نوبت دوم روز یکشنبه مورخ 8/2/98 در روزنامه نور خوزستان

*اولین روز توزیع اسناد روز  دوشنبه مورخ  9/02/98

*محل دریافت اسناد مزایده ( پاکت ها و فرم های درخواست شرکت در مزایده ) دبیرخانه مدیریت شعب پست بانک استان خوزستان

*آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/2/98 

*مهلت قبول ( ارائه ) پیشنهاد های قیمت ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  31/2/98  

* نشست گشایش پاکت ها روز  چهارشنبه مورخ 1/3/98 ساعت 11.00 صبح در محل ساختمان سرپرستی شعب خوزستان به نشانی اهواز ، امانیه ، خیابان سقراط شرقی ، پلاک 76

* ابلاغ برنده/برندگان مزایده روز پنج شنبه 2/3/98

*متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند به آدرس www.setadiran.ir  سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند .

*اطلاعات بیشتر در سایت این بانک به نشانی  www.postbank.ir  بخش سایر موارد / مناقصه و مزایده ها در دسترس می باشد.