نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/03/04
موضوع: آگهی مزایده عمومی شماره 98/01( مدیریت شعب استان گلستان)
شماره: 98/01
مهلت دريافت سند: 1398/03/14
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/03/24
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/03/27
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

آگهی مزایده عمومی شماره01/98

پست بانک ایران در نظر دارد تعداد پنج رقبه املاک تملیکی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند به آدرس   www.setadiran.irسامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند

مهلت دریافت اسناد مزائده: ساعت 8.00 الی 14 از تاریخ 98/03/04تا تاریخ 98/03/14

مهلت تحویل پیشنهادها : ازتاریخ 98/03/15تا 98/03/24ساعت 14

زمان گشایش پاکت ها: روزدو شنبه مورخ98/03/27ساعت8 در محل ساختمان سرپرستی استان به نشانی گلستان گرگان خیابان پنجم آذر نبش اذر هفتم مدیریت شعب استان گلستان

زمان اعلام برنده مزایده98/03/28 ساعت 8

1) هر متقاضی بایستی مبلغ پنج درصد قیمت پایه اعلام شده مربوط به ملک مد نظر را به عنوان سپرده شرکت در مزایده ونیز مبلغ 150.000 ریال بابت خرید اسناد مزایده را به صورت جداگانه به حساب شماره 26532010022252900001به نام تنخواه گردان امور مالی در یکی از شعب بانک واریز و فیش های واریزی را اسکن و بهمراه سایر مستندات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری نموده و اصل فیش را در مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون معاملات (دایره مالی بانک) تحویل نماید .

2) وجه دریافتی بابت خرید اسناد مسترد نمی گردد .(150000 ریال)

3) هزینه آگهی و ارزیابی کارشناسی قیمت پایه به عهده برنده /برندگان مزایده می باشد .

4) مدارک دریافتی بعنوان پیشینه نزد پست بانک گلستان باقی می ماند .

5) کلیه املاک با وضعیت موجود عرضه و به فروش می رسد و تخلیه متصرف در املاک دارای متصرف بر عهده برندگان مزایده می باشد .