نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/07/03
موضوع: آگهی مزایده شماره 1-98 (مدیریت شعب استان بوشهر)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/07/09
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/07/20
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/07/21
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

         پست بانک ایران در نظر دارد تعداد 1 رقبه املاک خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.Setadiran.ir) با شماره مزایده 1-98و (شماره سیستمی)،2098006014000001بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 31/06/98  مهلت دریافت اسناد مزایده : حداکثر ساعت ۱۴ روزسه شنبه مورخ 98/07/09

مهلت ارسال پیشنهاد : حداکثر ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ 98/07/20

تاریخ بازگشایی : روز یکشنبه مورخ 98/07/21

تاریخ اعلام برنده : 98/07/21

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-    برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت می‌باشد کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکا نپذیر می باشد.

-        متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ 150/000ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب شماره 2174811001006 بانک ملی نزد شعبه مرکزی بوشهر کد 7701 به نام پست بانک واریز و اصل فیش واریزی را حداکثر تا ساعت ۱۴روز شنبه مورخ 20/07/98  تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آدرس ذیل نمایند و اسکن فیش واریزی بهمراه سایر مدارک ومستندات توسط متقاضی شرکت در مزایده در سامانه بارگذاری گردد.

-        متقاضیان شرکت در مزایده می بایست سپرده شرکت در مزایده معادل ٥% قیمت پایه ملک عرضه شده در مزایده به حساب شماره 2174811001006 بانک ملی نزد شعبه مرکزی بوشهر کد 7701 واریز و اصل فیش واریزی را حداکثر تا ساعت ۱۴روز شنبه مورخ 20/07/98  تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آدرس ذیل نمایند و اسکن فیش واریزی بهمراه سایر مدارک ومستندات توسط متقاضی شرکت در مزایده در سامانه بارگذاری گردد.

-        اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف : به آدرس بوشهر نبش خیابان حافظ جنوبی ساختمان مدیریت شعب پست بانک استان بوشهر و تلفن : 07733324815

2-    هزینه آگهی مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

3-    وجه دریافتی بابت خرید اسناد مزایده مسترد نمی گردد.

4-    همچنین نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعلام برندگی و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح ذیل میباشد:

الف)املاک تملیکی دارای متصرف با شرایط 20% نقد الباقی اقساط 36 ماه با احتساب سود 18% مصوب شورای پول و اعتبار

تبصره  املاک دارای متصرف مطروحه بند ب با وضعیت موجود در معرض فروش قرار می گیرد و همچنین تخلیه املاک بعهده خریدار می باشد .

5-    مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد پست بانک باقی می ماند .

6-    کلیه املاک با وضع موجود بفروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ، تخلیه بعهده خریدار می باشد.

7-    علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934- 021