نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/08/27
موضوع: آگهی مزایده عمومی (مدیریت شعب استان قزوین)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/09/05
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/09/17
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/09/19
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

آگهی مزایده عمومی (مدیریت شعب استان قزوین)

پست بانک ایران در نظر دارد تعداد یک رقبه املاک تملیکی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند به آدرس www.setadiran

سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند .

مهلت دریافت اسناد : حداکثر تاپایان وقت اداری روز مورخ 98/09/05

مهلت تحویل پیشنهاد : حداکثرتاپایان وقت اداری روز مورخ 98/09/17

نشست گشایش پاکات : روز سه شنبه مورخ 98/09/19ساعت 10صبح در محل ساختمان سرپرستی پست بانک به نشانی قزوین خیابان طالقانی روبروی اداره برق مدیریت شعب پست بانک استان قزوین می باشد .