نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/09/02
موضوع: آگهی مزایده عمومی شماره مزاید1 - 1398(مدیریت شعب استان اصفهان)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/09/13
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/09/14
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/09/16
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

          آگهی مزایده عمومی شماره مزاید1  - 98( شماره مزایده مرجع2098003617000002)

پست بانک ایران در نظر دارد تعداد 2 رقبه  املاک تملیکی را از طریق  مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند به آدرس (www.setadiran.ir)  سامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 98/09/13

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز   پنج شنبه    مورخ    98/09/14ساعت 12

گشایش پاکات روز شنبه 98/09/16ساعت 10

در محل ساختمان سرپرستی پست بانک استان به نشانی : اصفهان- خیابان محتشم کاشانی- نبش بن بست بست کیوان

              

           شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

شرایط فروش:

الف - شرایط برگزاری مزایده بابت املاک تخلیه شده :

1)    صددرصد نقد

ب - شرایط برگزاری مزایده بابت املاک دارای متصرف:

1)20درصد نقد الباقی اقساط 36 ماهه با احتساب هزینه مالی بانرخ مصوب شورای عالی پول و اعتبار .

تبصره یک : املاک دارای متصرف مطروحه بند ب با وضعیت موجود به فروش می رسد وهمچنین تخلیه املاک فوق نیز به عهده خریدار می باشد .