نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/09/03
موضوع: آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 2-98 (مدیریت شعب استان لرستان)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/09/16
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/09/24
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/09/25
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شماره 2-98

(مدیریت شعب استان لرستان)

پست بانک ایران در نظر دارد 2 رقبه املاک تملیکی خود را در شهرستان خرم اباد با شرایط ویژه بشرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند. بنابراین متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده به آدرس  www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت (مزایده شماره98-2)مراجعه نمایند.

-تاریخ انتشار 98/9/5

-مهلت دریافت اسناد مزایده از روزپنجشنبه مورخ 98/9/7تا روز شنبه مورخ 98/9/16

-مهلت تحویل پیشنهادات از روزیک شنبه مورخ 98/9/17تا روز یک شنبه  مورخ 98/9/24

-نشست گشایش پاکات روزدوشنبه  مورخ 98/9/25ساعت 11 در محل ساختمان سرپرستی استان به نشانی: خرم آباد خیابان امام چهار راه بانک سرپرستی پست بانک استان لرستان می باشد.

- تاریخ اعلام برنده روز سه شنبه مورخ 98/9/26

ضمناً رعایت مواردذیل الزامی است:

1) برگزاری مزایده صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده‌بودن مزایده‌گران محترم از این طریق امکان‌پذیر می‌باشد.

2) کلیه املاک با وضع موجود بفروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ، تخلیه بعهده خریدار می باشد

3) سپرده شرکت در مزایده معادل ٥% قیمت پایه ملک عرضه شده در مزایده می باشد که متقاضی شرکت در مزایده مبلغ مذکور را به حساب شماره 30042010027829584901 به نام تنخواه گردان امور مالی واریز و اصل فیش واریزی را در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات نمایندو اسکن فیش واریزی بهمراه سایر مدارک ومستندات توسط متقاضی شرکت در مزایده در سامانه بارگذاری گردد.

4) متقاضیان شرکت درمزایده می بایست مبلغ 150/000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب شماره 30042010027829584901 به نام تنخواه گردان امور مالی واریز و اصل فیش واریزی را در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات نمایندو اسکن فیش واریزی بهمراه سایر مدارک ومستندات توسط متقاضی شرکت در مزایده در سامانه بارگذاری گردد.

5) کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات شرایط و نحوه فروش در برد اعلام عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده بررسی و انتخاب می‌باشد.

6)هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده/ برندگان مزایده می‌باشد.

شماره تماس دبیرخانه کمیسون معاملات استان لرستان:33325850-066 داخلی 110 می باشد.

  نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعلام برندگی و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح ذیل می باشد.

شرایط فروش املاک

- صددرصد نقد

- 20% نقد الباقی اقساط 36 ماهه با نرخ سود18%