نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/09/03
موضوع: مزایده عمومی شماره03/98 (مدیریت شعب استان گلستان)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/09/15
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/09/26
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/09/28
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

مزایده عمومی شماره03/98 (مدیریت شعب استان گلستان)

 

پست بانک ایران در نظر دارد تعداد سه رقبه املاک تملیکی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان جهت شرکت در مزایده می توانند به آدرس   www.setadiran.irسامانه الکترونیک دولت مراجعه نمایند

مهلت دریافت اسناد مزائده: ساعت 8.00 الی 14 از تاریخ 98/09/05تا تاریخ 98/09/15

مهلت تحویل پیشنهادها : ازتاریخ 98/09/16تا 98/09/26ساعت 14

زمان گشایش پاکت ها: روز پنج شنبه مورخ98/09/28ساعت8 در محل ساختمان سرپرستی استان به نشانی گلستان گرگان خیابان پنجم آذر نبش اذر هفتم مدیریت شعب استان گلستان

زمان اعلام برنده مزایده:98/09/30 ساعت 8

1) هر متقاضی بایستی مبلغ پنج درصد قیمت پایه اعلام شده مربوط به ملک مد نظر را به عنوان سپرده شرکت در مزایده ونیز مبلغ 150.000 ریال بابت خرید اسناد مزایده را به صورت جداگانه به حساب شماره 26532010022252900001به نام تنخواه گردان امور مالی در یکی از شعب بانک واریز و فیش های واریزی را اسکن و بهمراه سایر مستندات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری نموده و اصل فیش را در مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون معاملات (دایره مالی بانک) تحویل نماید .

2) وجه دریافتی بابت خرید اسناد مسترد نمی گردد .(150000 ریال)

3) هزینه آگهی و ارزیابی کارشناسی قیمت پایه به عهده برنده /برندگان مزایده می باشد .

4) مدارک دریافتی بعنوان پیشینه نزد پست بانک گلستان باقی می ماند .

5) کلیه املاک با وضعیت موجود عرضه و به فروش می رسد و تخلیه متصرف در املاک دارای متصرف بر عهده برندگان مزایده می باشد .