نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/09/03
موضوع: آگهی مزایده عمومی شماره 2/ 98 (مدیریت شعب استان همدان)
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/09/16
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/09/21
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/09/24
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:

آگهی مزایده عمومی شماره 2/ 98  (مدیریت شعب استان همدان)

مدیریت شعب پست بانک استان همدان در نظر دارد تعداد یک رقبه ملک تملیکی را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (SETADIRAN.IR) بصورت الکترونیکی بفروش برساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده : حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 98/09/16

مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 98/09/21

نشست گشایش پاکات روز یکشنبه مورخ 98/09/24ساعت 9 صبح در محل ساختمان سرپرستی استان همدان به نشانی: همدان، بلوار خواجه رشید جنب اداره گاز می باشد.

برگزاری مزایده صرفا " از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد.اطلاعات دفاترثبت نام استانها ؛درسایت (setadiran.ir ) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

متقاضیان می توانند برای آگاهی بیشتر از فرآیند مزایده و هماهنگی جهت بازدید ملک مذکور در روزهای کاری (از ساعت 8 لغایت 14:30) به نشانی همدان بلوار خواجه رشید جنب شرکت گاز مدیریت شعب پست بانک دایره مالی و اداری .تلفن:32531562 .یا به سایت پست بانک ایران به نشانی www.postbank.ir بخش سایر موارد مراجعه نمایند.