نقشه ایران    سال جهش تولید
پیشگام در اقتصاد دیجیتال، انتخاب اول مشتریان مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
close search
نوع: مزایده
تاريخ انتشار مناقصه / مزایده: 1398/09/05
موضوع: آگهی مزایده عمومی املاک98/2 (مدیریت شعب استان البرز )
شماره:
مهلت دريافت سند: 1398/09/21
طبقه بندي موضوعي: فروش
رسانه: سایت
مهلت ارسال اسناد: 1398/09/21
تاريخ بازگشائي پاکت ها: 1398/09/23
سند الکترونيکي:
متن مناقصه / مزایده:
آگهی مزایده عمومی املاک98/2
(مدیریت شعب استان البرز)
پست بانک ایران در نظر دارد تعداد 5 رقبه املاک خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.Setadiran.ir) با شماره مزایده 2-98 و (شماره سیستمی) 2098001654000003 و 2098001654000004 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار آگهی : 98/09/05
مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 13 روزپنج شنبه مورخ 98/9/21
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :تا ساعت 13/30 روز پنج شنبه مورخ 98/9/21
تاریخ بازگشایی: روز شنبه مورخ 98/9/23 ساعت :10/30صبح
تاریخ اعلام به برنده: روز شنبه مورخ 98/9/23 ساعت :11صبح
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
اول  برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکا نپذیر می باشد
- متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ 150/000ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب شماره 35512010023872000001 پست بانک نزد شعبه مصباح کرج کد 3551 واریز و اصل فیش واریزی را حداکثر تا ساعت 13/30روز پنج شنبه مورخ 98/9/21تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آدرس ذیل نمایند و اسکن فیش واریزی بهمراه سایر مدارک ومستندات توسط متقاضی شرکت در مزایده در سامانه بارگذاری گردد.
- متقاضیان شرکت در مزایده می بایست سپرده شرکت در مزایده معادل ٥% قیمت پایه ملک عرضه شده در مزایده به حساب شماره 35512010023872000001 پست بانک نزد شعبه مصباح کرج کد 3551 واریز و اصل فیش واریزی را حداکثر تا ساعت 13/30روز پنج شنبه مورخ98/9/21 تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آدرس ذیل نمایند و اسکن فیش واریزی بهمراه سایر مدارک ومستندات توسط متقاضی شرکت در مزایده در سامانه بارگذاری گردد.
- اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده :
آدرس :استان البرز-کرج چهارراه مصباح ساختمان سرپرستی شعب پست یانک استان البرز طبقه دوم دبیرخانه شماره تلفن 32250006-026داخلی 220
دوم هزینه  آگهی مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد
سوم  وجه دریافتی بابت خرید اسناد مزایده مسترد نمی گردد
 
چهارم  نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعلام برندگی و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح ذیل میباشد
الف) شرایط فروش ملک تخلیه صددرصدنقد می باشد.
ب)املاک تملیکی دارای متصرف با شرایط 20% نقد الباقی اقساط 36 ماه با احتساب سود 18% مصوب شورای پول و اعتبار
تبصره – املاک دارای متصرف مطروحه بند ب با وضعیت موجود در معرض فروش قرار می گیرد و همچنین تخلیه املاک بعهده خریدار می باشد .
پنجم  مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد پست بانک باقی می ماند
 ششم کلیه املاک با وضع موجود بفروش می رسند و در صورت داشتن متصرف ، تخلیه بعهده خریدار می باشد 
هفتم علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند   
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934- 021