1-    اعطای تسهیلات خرد و صدور کارت اعتباری با پشتوانه سهام عدالت، امکان پذیر است.
2‏- ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات خرد در قبال توثیق سهام عدالت از طریق سایت بانک و به صورت غیر حضوری می باشد. متقاضیانی قادر به دریافت تسهیلات خرد پست بانک ایران در قبال توثیق سهام عدالت می باشند که کارگزار آنها شرکت کارگزاری بانک سپه باشد. در غیر این صورت امکان ثبت نام متقاضی یا تغییر کار گزاری وی به   کارگزاری بانک سپه از طریق سامانه امکان پذیر است . 
3‏-متقاضی توثیق با مراجعه به سایت پست بانک ایران به آدرس www.postbank.ir و انتخاب گزینه توثیق سهام عدالت وارد بخش مذکور می شود. 
3‏- کلیه موارد ثبت نام و ارائه در خواست به شماره تلفن همراه متقاضی توثیق سهام عدالت پیامک حاوی کد رهگیری ، کد توثیق و... ارسال می گردد، لذا شماره تلفن همراه باید بنام متقاضی باشد.
4‏-متقاضی در زمان انتخاب گزینه"توثیق سهام عدالت " ، کد ملی، شماره تلفن همراه و تاریخ تولد خود را وارد نموده و استعلام های لازم از درگاههای رسمی را اخذ و در صورت مثبت بودن پاسخ استعلامات، متقاضی وارد مرحله تکمیل فرمهای مربوطه می گردد و در صورتیکه پاسخ استعلامات منفی باشد مراتب به متقاضی توثیق سهام عدالت اعلام می گردد.
5‏- در فرآیند ثبت نام، متقاضی باید " فرم توثیق سهام عدالت و وکالت در فروش" را تائید نموده و شعبه مورد نظر خود را برای ادامه کار و دریافت کارت اعتباری انتخاب نماید . 
6‏-پس از تکمیل فرم" توثیق سهام عدالت و وکالت در فروش" توسط متقاضی در سایت پست بانک ایران، اطلاعات به شعبه انتخاب شده توسط متقاضی ارسال می گردد. مشتری می بایست ظرف سه روز کاری از زمان ثبت درخواست در سایت پست بانک ایران، به شعبه منتخب مراجعه و نسبت به انجام تشریفات قانونی و امضای کلیه فرم های مربوطه، اجازه توثیق سهام خود را به بانک می دهد. 
7‏-حداکثر مبلغ تسهیلات قابل تخصیص به متقاضی بستگی به ارزش سهام عدالت متقاضی اعلامی توسط شرکت سپرده-گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تا سقف 50% (پنجاه درصد ) ارزش روز قبل سهام در بازار بورس و حداکثر به میزان یکصد میلیون ریال (در قالب تسهیلات با مبالغ 1و2و3و... و100 میلیون ریالی ) می باشد . 
8‏-نرخ سود تسهیلات و مدت زمان باز پرداخت آن سالیانه مطابق سیاستها و ضوابط اعتباری پست بانک ابلاغ می¬گردد.  
در حال حاضر نرخ سود تسهیلات 18% و مدت زمان بازپرداخت 36 ماهه می باشد .
9‏-صددرصد( 100%) سهام عدالت بابت تضمین تسهیلات اعطایی وفق ضوابط ابلاغی از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) پس از وارد نمودن شماره پرونده تسهیلات اعطایی توسط متصدی شعبه مورد توثیق قرار می گیرد . پس از توثیق سهام عدالت می بایست ادامه فرآیند برای اعطای تسهیلات و صدور کارت اقدام شود. 

    متقاضی می بایست پس از تکمیل قرارداد عقد مرابحه و سایر مستندات نسبت به تکمیل " فرم توثیق سهام عدالت و وکالت فروش" اقدام نماید . 
    درصورتیکه متقاضی ظرف مدت 15 روز انصراف خودرا از دریافت کارت اعتباری را اعلام و سهام وی آزاد گردد .