مدیریت امور فن آوری اطلاعات
فرهاد بهمنی
مدیر امور فناوری اطلاعات

تلفن : و88716292 و 81561070
فکس : 81561070
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی -نبش کوچه عرفان -شماره 23
Email: bahmani@postbank.ir