اداره کل روابط عمومی

محمدرضا فرنقی زاد
رئیس اداره کل روابط عمومی

تلفن : 81564049
فکس :81564019
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 229- طبقه چهارم
Email:


اداره کل روابط عمومی 
 
  علی میرزائی پور
معاون اداره کل روابط عمومی

تلفن : 81564049
فکس:81564019
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 229-طبقه چهارم
Email:ali.mirzaeipour@Postbank.ir