هسته گزینش

اسد گرامی

رییس اداره کل هسته گزینش

تلفن : 66718544
فکس : 66716970
آدرس : تهران- خیابان انقلاب روبروی خیابان نجات اللهی- نبش کندوان- طبقه اول

Email:asad.gerami@Postbank.ir