بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل سازمان و بهبود روش ها
محمد جوان
رئیس اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565060
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email: mohamad.javan@Postbank.ir
حسین عاشوری شیخی
معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565061
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email: hosein.ashoori@Postbank.ir
علیرضا علیزاده
معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565062
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email: alireza.alizadeh@Postbank.ir