سال رونق تولید
بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستایی کشور
اداره کل سازمان و بهبود روش ها
محمد جوان
رئیس اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565060
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email: mohamad.javan@Postbank.ir

حسین عاشوری شیخی
معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565061
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email: hosein.ashoori@Postbank.ir

علیرضا علیزاده 
معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها

تلفن :81565061
فکس :88553716
آدرس :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره 164
Email: hosein.ashoori@Postbank.ir