اداره کل امور شعب و مناطق آزاد


رییس اداره کل امور شعب و مناطق آزاد

تلفن: 88177827-81562519
فاکس: 88700079

آدرس: تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه هشتم

Email:
 

سیدمحمد طبایی

معاون اداره کل امور شعب و مناطق آزاد

تلفن: 88177827-81562519
فاکس: 88700079

آدرس: تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237- طبقه هشتم

 Email:mohammad.tabaei@Postbank.ir