بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل امور شعب و مناطق آزاد
جمال مقصودی
رییس اداره کل امور شعب و مناطق آزاد

تلفن :88177827-81562519
فکس : 88700079
آدرس : تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237- طبقه هشتم
Email:
سیدمحمد طبایی
معاون اداره کل امور شعب و مناطق آزاد

تلفن :88177827-81562519
فکس : 88700079
آدرس : تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237- طبقه هشتم
Email: mohammad.tabaei@Postbank.ir