بانک توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و روستائی کشور
نسخه آزمایشی
اداره کل بانکداری خرد و امورباجه ها
سیدحسین ابطحی
رئیس اداره کل بانکداری خرد و امور باجه ها

تلفن :81562501
فکس :88708874
آدرس :تهران - خیابان مطهری - بعد از سرافراز- شماره237 -طبقه اول
Email: info@postbank.ir
 
معاون اداره کل بانکداری خرد و امور باجه ها

تلفن :81562501
فکس :88708874
آدرس :تهران - خیابان مطهری - بعد از سرافراز- شماره237 -طبقه اول
Email: