اداره کل بانکداری خرد و امورباجه ها

سید حسین ابطحی

رئیس اداره کل بانکداری خرد و امور باجه ها

تلفن : 81562501
فکس : 88708874
آدرس : تهران - خیابان مطهری - بعد از سرافراز- شماره237 -طبقه اول
Email: info@postbank.ir

 

مجید رضایی

معاون اداره کل بانکداری خرد و امور باجه ها

تلفن : 81562501
فکس : 88708874
آدرس : تهران - خیابان مطهری - بعد از سرافراز- شماره237  -طبقه اول
Email:majid.rezaee@Postbank.ir