یکشنبه 3 شهریور 1398
 
اداره کل مبارزه با پولشویی

محسن قلی پور

رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی

تلفن : 88540088
فکس :  81564014
آدرس : تهران- خیابان شهید مطهری بین دریای نور و کوه نور شماره 229

Email: mohsen.gholipour@postbank.ir