مدیریت امور شعب و بازاریابی

علیرضا واحدپور

مدیر امور شعب و بازاریابی

تلفن : 81562590 - 88177948
فکس : 88700079
آدرس : تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 طبقه 8
Email: info@postbank.ir